Årsplan 7. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Biologifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Biologifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-36: Livets byggesten

Lektioner

9

Varighed

4 uger

Livets byggesten

Livets byggesten er tænkt som et af de første fagforløb i 7. klasse. Da kendskab til cellen er en forudsætning for at forstå mange af biologiens faglige områder, er der i elevteksterne lagt op til en grundig indføring i cellens opbygning og funktion.

Restudy:

Dyrecellens opbygning

Plantecellens opbygning

Uge 37-40: Skoven

Lektioner

10

Varighed

4 uger

Skoven

Forløbet om skoven er tænkt som et forløb, hvor det vil være naturligt at kombinere arbejdet i naturen med arbejdet i laboratoriet og ved computeren. Det er vigtigt, at eleven oplever nytte af både at bruge sine sanser og sin undren umiddelbart, sin refleksion over det han/hun iagttager, det han/hun bliver gjort opmærksom på, samt sin evne til at knytte biologiske begreber og en biologisk teori til det, han/hun ser.

Uge 41-44: System i kaos (ferie uge 42)

Lektioner

5

Varighed

4 uger

System i kaos

Eleverne får i dette forløb et indblik i taksonomi, hvordan dyreriget og planteriget systematiseres, og hvordan arterne navngives.

Uge 45-47: Sanser og nerver

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Sanser og nerver

Forløbet er en gennemgang af sanser og nervers funktion, som kombineres med overordnet viden om nervesystemets behandling af sanseindtryk.

Uge 48-51: Kredsløb og åndedræt

Lektioner

9

Varighed

4 uger

Kredsløb og åndedræt

Fagteksterne giver eleverne en basisindsigt i anatomi og fysiologi i relation til kredsløb og åndedræt.

Forløbet gennemgår bl.a. luftveje og respiration samt hjertets funktion, kredsløbets opbygning, blodets sammensætning og sætter det undervejs elevernes viden i relation til deres eget liv, livstil generelt og livsstilssygdomme.

Uge 1-4: Fordøjelsen

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Fordøjelsen

Grundlæggende bliver eleverne gjort bekendt med fordøjelsessystemets organer og deres funktioner, og hvordan maden bruges i cellernes stofskifte og som byggestoffer i kroppen. Desuden er der afsnit om, hvordan affaldet skaffes bort via tarm, nyrer, lever og lunger.

Forløbet indeholder også et afsnit om vitaminer og mineraler og deres betydning. Det allersidste afsnit handler om vandets rolle i kroppen.

Uge 5-8: Skelet, muskler og nerver (ferie uge 7/8)

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Skelet, muskler og nerver

Undervisningsforløbet om skelet, muskler og nerver er bygget op, så eleverne både får kendskab til de enkelte elementers opbygning og funktion, og til hvordan skelettet, musklerne og nerverne fungerer sammen.

Uge 9-11: Mikroorganismer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Mikroorganismer

Forløbet handler om virus, bakterier og mikroskopiske svampe primært set i forhold til sundhed. Derfor er der afsnit om forebyggelse, helbredelse og kroppens forsvarsmekanismer, herunder en introduktion til immunforsvaret. Ligeledes er der afsnit om, hvordan bakterier og svampe benyttes i produktionen af forskellige næringsmidler.

Uge 13-15: Fotosyntese og respiration

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration” er et fællesfagligt forløb.

Det er valgt at lade eleverne gennemarbejde disse to biokemiske processer, som er helt fundamentale for liv på Jorden, i et selvstændigt forløb, for netop at pege på det væsentlige i, at eleverne tilegner sig sikker viden om de to processer, og fordi der igen og igen refereres til de to processer i mange forskellige sammenhænge.

Restudy:

Fotosyntese

Respiration

Uge 16-21: Vandløb

Lektioner

9

Varighed

6 uger

Vandløb

I forløbet præsenteres eleverne for vandløbet som økosystem samt dets betydning for landskab og miljø. Forløbet indeholder afsnit om bl.a. planter, insekter, fisk, tilpasning, leveforhold og forurening.

Restudy:

Næringsbelastning af søer

Rensningsanlæg

Vandets kredsløb

Uge 22-25: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Lektioner

6

Varighed

22-25

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra biologi, geografi og fysik/kemi. Forløbet omhandler elevernes lokale vandforsyning fra grundvand over vandværket til drikkevand, med spildevand og spildevandsrensning til sidst, og det har elevernes egne undersøgelser som centralt punkt.

Restudy:

Næringsbelastning af søer

Rensningsanlæg

Vandets kredsløb